Новини
Покана за участие в заключителна пресконференция по повод приключване на Проект № BG05M9OP001-2.002-0166-C01 „Подкрепа дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия”
01.09.2017