Обявления
ОБЯВА за публично оповестен конкурс
07.08.2017

В изпълнение на Решение № 377 от 29.06.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-535 от 03.08.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: подпокривно пространство с площ 147 кв.м., находящо се в Административната сграда на Кметство – с. Славовица, разположена в УПИ І, кв. 22 по плана на с. Славовица /АОС № 160/30.10.1998 г./, за монтиране на телекомуникационно инфраструктурно оборудване и антени.

1.Дата и място за провеждане на публично оповестения конкурс - конкурсът ще се проведе на 16.08.2017 година, от 11.00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 23.08.2017 година.

2.Начална конкурсна цена 500.00 лв. /петстотин лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.45, ал.7 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.

3.Цена на конкурсната документация - 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС, или 30.00 лв. /тридесет лева/ с ДДС, внесена до 16.00 ч. на 15.08.2017 год. /до 16.00часа на 22.08.2017 год. за повторния конкурс/ в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

 

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

           

            4.Получаване на конкурсната документация –до 16.00 ч. на 15.08.2017 год. /до 16.00часа на 22.08.2017 год. за повторния конкурс/ в стая № 309, след представяне на документ за закупуването й.

5.Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена без ДДС, или сума в размер на 50,00 лв. /петдесет лева/, се внася в срок до 16.00 ч. на 15.08.2017 г. (до 16.00 часа на 22.08.2017 г. за повторния конкурс), в касата на общината – стая № 106, или по банкова сметка 

 

IBAN BG54IABG74733310030073,

BIC IABGBGSF,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

 

6.Оглед на недвижимия имот – Може да се извършва всеки работен ден след закупуване на конкурсната документация до датата определена за провеждане на публично оповестения конкурс.

7.Дата и място за предоставяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публично оповестения конкурс в деня и часа на провеждането му.

За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878124952 /Отдел ЗСД/

или на e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, http://www.dolnamitropolia.bg