ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
В изпълнение на Решение № 379 от 29.06.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-482/19.07.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестени конкурси...
24.07.2017
ОБЯВА
 
В изпълнение на Решение № 379 от 29.06.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-482/19.07.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.
1.Дата и място за провеждане на публично оповестените конкурси – конкурсите ще се проведат на 31.07.2017 година, в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва
1.1.От 11.00 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, съставляваща: лекарски кабинет с площ 15,50 кв. м., манипулационна с площ 5,30 кв. м. и ½ чакалня с площ 15,70 кв.м., ½ от тоалетна с площ 1,50 кв.м., находящи се в здравната служба, разположена в УПИ VI, кв. 53 по плана с. Гостиля /АОС № 96/03.06.1998 г./, за осъществяване на индивидуална медицинска помощ, при начална конкурсна цена /месечен наем/ 10,70 лв./мес. /десет лева и седемдесет стотинки/  без ДДС или 12,84 лв. /дванадесет лева и осемдесет и четири стотинки/ с ДДС.
1.2.От 11,30 ч. – Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: лекарски кабинет с площ 15,54 кв.м., 1/2 от манипулационна с площ 6,52 кв. м., ½ от манипулационна с площ 6,64 кв.м., 1/3 от тоалетна с площ 11,30 кв.м., находящи се в масивна двуетажна нежилищна сграда /Общински дом и Здравна служба/, разположена в УПИ І-826, кв. 6 по плана на с. Ставерци /АОС № 39/21.12.1994 г./, за осъществяване на индивидуална медицинска помощ, при начална конкурсна цена /месечен наем/ 21,38 лв./мес. /двадесет и един лева и тридесет и осем стотинки/  без ДДС или 25,66 лв. /двадесет и пет лева и шестдесет и шест стотинки/ с ДДС.
При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс, за всеки един от имотите, ще се проведе на 07.08.2017 година, в същия час и при същите условия.
2.Цена на конкурсната документация - 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС, или 30.00 лв. /тридесет лева/ с ДДС /за всеки един от имотите/, внесена до 16.00 ч. на 28.07.2017 год. /до 16.00часа на 04.08.2017 год. за повторния конкурс/ в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
 
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
           
            3.Получаване на конкурсната документация –до 16.00 ч. на 28.07.2017 год. /до 16.00часа на 04.08.2017 год. за повторния конкурс/ в стая № 309, след представяне на документ за закупуването й.
  1. 4. Депозит за участие за всеки един от имотите, в размер на 10 % от НКЦ без ДДС, представляващ сума в размер както следва:
- За имота описан в точка 1.1 - 1,07 лв./един лев и седем стотинки/;
- За имота описан в точка 1.2 - 2,14 /два лева и четиринадесет стотинки/.
Депозитът се внася в срок до 16.00 ч. на 28.07.2017 г. /до 16.00 ч. на 04.08.2017 г. за повторния конкурс/ в касата на Общината (стая 106) или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
 
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
 
5.Оглед на недвижимия имот – Може да се извършва всеки работен ден след закупуване на конкурсната документация до датата определена за провеждане на публично оповестения конкурс.
6.Дата и място за предоставяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публично оповестения конкурс в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация
тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“