ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
В изпълнение на Решение № 366 от 31.05.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-414 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
22.06.2017
ОБЯВА
 
В изпълнение на Решение № 366 от 31.05.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-414 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с площ 800 кв.м., съставляващ УПИ ХІІІ в кв. 80 плана на гр.Долна Митрополия (АОС №8889 от 19.05.2017г.).
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 04.07.2017г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 11.07.2017г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена5 900,00 лв. (пет хиляди и деветстотин лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 03.07.2017г. (до 16:00 ч. на 10.07.2017г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 03.07.2017г. (до 16:00 ч. на 10.07.2017г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена – внася се в срок до 16:00ч. на 03.07.2017г. (до 16:00 ч. на 10.07.2017г. – за повторен търг) в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“
Съгласувал:
Георги Йончев, Заместник-кмет на Община Долна Митрополия
 
Инж.Пепа Герашка, Директор дирекция ОССИКИ
 
Изготвил: /ст. експерт ОСОПФ, Елена Димитрова-Ганчева/