ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
На основание Заповед № РД-08-413 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
22.06.2017
ОБЯВА
 
На основание Заповед № РД-08-413 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост представляващ: пункт за обществено обслужване с площ 14 кв.м., находящ се в кв. 1 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 1966 от 14.03.2005 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 04.07.2017г. от 11:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 11.07.2017г. от 11:30 часа.
  2. Начална тръжна цена на месечна наемна вноска - 27,58 лв. /двадесет и седем лева и петдесет и осем стотинки/ без ДДС или 33,10 лв. /тридесет и три лева и десет стотинки/ с ДДС, съгласно изискванията на чл.45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00ч. на 03.07.2017г. (до 16:00ч. на 10.07.2017г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00ч. на 03.07.2017г. (до 16:00ч. на 10.07.2017г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС или сума в размер на 2,76лв. (два лева и седемдесет и шест стотинки) внесен до 16:00ч. на 03.07.2017г. /до 16:00ч. на 10.07.2017г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация
тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“