Административни Услуги
Отдел "ГРАО"
15.06.2017
Директор на дирекция: Незабравка Булянска
Телефон за връзка: 0878 741 698
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
Началник на отдел "ГРАО": Пепа Андреева
Телефон за връзка: 06552/ 20-82
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com

 
 
Административни услуги предлагани от Отдел "ГРАО"
 
Наименование на административна/обществена/социална услуга  Цена/лв Образец на заявление/искане / декларация
Служебно издаване на удостоверение за правно ограничение безплатно Без заявление
Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции безплатно Без заявление
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 20 лв.

Бланка

Декларация по чл. 9 СК

 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за наследници 3 лв.

Бланка

 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина   3 лв. Бланка
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път безплатно Без заявление
 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 3 лв. Бланка
 Възстановяване или промяна на име безплатно Бланка
 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение за брак

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 3 лв. Бланка
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 3 лв. Бланка
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи безплатно Без заявление
 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал безплатно Без заявление
Припознаване на дете безплатно Бланка
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 3 лв. Бланка
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 3 лв. Без заявление
 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 3 лв

Приложение № 1 към чл. 6, ал.1

Приложение № 13, чл. 21, ал. 2

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път 3 лв. Бланка
 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 3 лв Бланка
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 3 лв.

Приложение № 14 към чл. 138, ал. 1

Декларация по чл. 92, ал. 3

Декларация по чл. 92, ал. 6

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина  безплатно

Заявление за съставяне на ГБ или смърт от чужбина

Искане по чл. 118 и декларация по чл. 117 от КМЧП

Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 3 лв.

Бланка

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес  3 лв.

Приложение № 15 към чл. 138, ал. 2

Декларация по чл. 92, ал. 3

Декларация по чл. 92, ал. 6

 Издаване на удостоверение за правно ограничение 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за семейно положение 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 10 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път 3 лв.

Бланка

 Промяна в актовете за гражданско състояние безплатно

Бланка

 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство безплатно

Бланка

 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство  (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК  безплатно

Молба до Органа по настойничество и попечителство

Декларация- наст. и попечит.1

Декларация- наст. и попечит.2

Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението безплатно

Без заявление

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа За първа страница - 3 лв. и за всяка следваща  страница 2 лв.

Без заявление

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване За първи подпис 5 лв; за всеки следващ подпис 2 лв.; на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв.

Без заявление

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите За първи подпис 5 лв; за всеки следващ подпис 2 лв.; на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв. и за съдържание: за първа страница 10 лв.; за всяка следваща 2 лв., а останалите екземпляри се таксуват като преписи

Без заявление

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган безплатно

Бланка

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии безплатно

Заявление свободен текст