ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
На основание Заповед № РД-08-259/03.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 100 кв.м., от УПИ ІІІ ...
04.05.2017
ОБЯВА

На основание Заповед № РД-08-259/03.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 100 кв.м., от УПИ ІІІ /с обща площ 660 кв.м./, кв. 34 по плана на с Биволаре (АОС № 8888 от 16.03.2017г.), за построяване на жилищна сграда, съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 16.05.2017г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.05.2017г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена320,00 лв. (триста и двадесет лева), сума необлагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. (тридесет лева) с ДДС, внесена до 16:00ч. на 15.05.2017г. (до 16:00 ч. на 22.05.2017г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 15.05.2017г. (до 16:00 ч. на 22.05.2017г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер на 32,00 лв. (тридесет и два лева) – внася се в срок до 16:00ч. на 15.05.2017г. (до 16:00ч. на 22.05.2017г. – за повторен търг) в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Оглед на недвижимия имот може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация:тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“