ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
В изпълнение на Решение № 309 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-190 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост...
30.03.2017
ОБЯВА
 
В изпълнение на Решение № 309 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-190 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. от І-ви етаж на Административната сграда на община Долна Митрополия /АОС №6609/28.09.2010г./, разположена в УПИ ІІ-363, кв.34 по плана на гр. Долна Митрополия, за поставяне на 1/един/ брой автомат за кафе и топли напитки, съгласно одобрена схема.
  1. Дата и място за провеждане на търга – търгът ще се проведе на 13.04.2017г., от 10:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 20.04.2017г. от 10:30 часа.
  2. Начална тръжна цена (месечен наем)60,00лв. (шестдесет лева) без ДДС, съгласно Тарифа на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти /Раздел ІІ, т. 1.1.23, сума облагаема, съгласно изискванията на чл.45 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 12.04.2017г. (до 16:00ч. на 19.04.2017г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 12.04.2017г. (до 16:00ч. на 19.04.2017г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС или сума в размер на 6,00лв. (шест лева) внесен до 16:00ч. на 12.04.2017г. /до 16:00ч. на 19.04.2017г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Оглед на имотаможе да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация: тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“