Проекти
Проект "Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия"
04.07.2019

Община Долна Митрополия е бенефициент по проект “Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия“  №BG05M9OP001-2.040-0054-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Стойността  на проекта е 226 185.90 лева  със срок на изпълнение 17 месеца, считано от 10.05.2019 година.
         Целта на проекта е създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания и в невъзможност за самообслужване да бъдат активни и да вземат  самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си и подобряване качеството на живот и възможностите им за социално включване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда. Предоставяните почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове, ще подпомогне потребителите за справяне с ежедневните дейности от бита. 
         Социалната услуга патронажна грижа ще се предоставя за период от 12 месеца и ще обхване минимум 80 потребители, представители на следните групи:
-  Лица  с увреждания / с експертно решение на ТЕЛК/, в невъзможност за самообслужване, поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация.
- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер.
         Жителите на общината, които попадат в гореописаните групи  по проекта и желаят да получават услугата „патронажна грижа“, ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават  социално - здравни услуги до 2 часа на ден.
         Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от медицински специалисти, психолог и домашни помощници.
         Предстоят дейности по кандидатстване, оценка, подбор на потребители и персонал както и обучение на изпълнителите на услугата.Списък с оценени и класирани кандидати по проект "Патронажна грижа за независим и достоен живот в Община Долна Митрополия" за длъжностите:

Ръководител

Сътрудник социални дейностиСТАРТИРА ПРИЕМ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА ЕКИП ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА
Обява за прием на Заявление за ползване на услуга

Обява за прием на Заявления за кандидатстване за длъжността "Домашен помощник"

Заявление за ползване на почасови мобилни интегрирани здравно - социални услуги в домашна среда

Заявление за работа като "Домашен помощник"

Декларация за лични данни