Обявления
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“
02.07.2019

ОБЯВА

На основание Заповед № РД-08-389/27.06.2019 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2019/2020 година, както следва:
 1. На 08.07.2019 г. от 09:30 ч. за поземлени имоти по КК и КР на с.Байкал, както следва: ПИ с идентификатор № № 02227.7.20, 02227.12.3, 02227.37.13, 02227.76.7, 02227.178.7, 02227.246.1, 02227.36.16, 02227.44.3, 02227.44.5, 02227.44.8, 02227.44.12, 02227.44.13, 02227.47.4, 02227.68.22, 02227.70.19, 02227.70.28, 02227.76.44, 02227.76.52, 02227.77.8, 02227.77.40, 02227.77.53, 02227.77.55, 02227.81.5, 02227.83.5, 02227.139.4, 02227.151.16, 02227.151.27, 02227.158.17, 02227.158.18, 02227.184.2, 02227.186.1, 02227.186.5, 02227.204.3, 02227.210.25.
 2. На 08.07.2019 г. от 11:00 ч. за поземлени имоти по КК и КР на с.Брегаре, както следва: ПИ с идентификатор № № 06210.82.12, 06210.118.5
 3. На 08.07.2019 г. от 11:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Горна Митрополия, както следва: ПИ № № 025025, 037037, 048010, 107022, 125023, 177014.
 4. На 08.07.2019 г. от 13:30 ч. за поземлени имоти по КВС за землището на с.Комарево, както следва: ПИ № № 043014, 055014, 076013, 084004, 095018, 107007, 110012, 116021, 122021, 123030, 138008, 139008, 154006, 176017, 178013, 179006, 201025, 207028, 236071, 236075, 236092, 236096, 241032, 260004, 262059, 262079, 279026, 453005, 285014.
 5. На 08.07.2019 г. от 15:00 ч. за поземлени имоти по КК и КР на с.Крушовене, както следва: ПИ с идентификатор №№ 40195.46.9, 40195.69.29, 40195.73.48, 40195.73.49, 40195.85.7, 40195.101.3, 40195.187.7, 40195.239.1, 40195.44.10.
 6. На 08.07.2019 г. от 15:30 ч. за поземлени имоти по КК и КР на с.Ореховица, както следва: ПИ с идентификатор №№ 53655.34.6, 53655.103.21, 53655.104.23, 53655.107.23, 53655.172.46
 7. На 09.07.2019 г. от 10:00 ч. за поземлени имоти по КК и КР на с.Подем, както следва ПИ с идентификатор № № 57025.11.10, 57025.17.77, 57025.17.153, 57025.17.154, 57025.26.14, 57025.49.19, 57025.56.72, 57025.57.21, 57025.73.19, 57025.300.2, 57025.340.4, 57025.350.5, 57025.600.10, 57025.910.11, 57025.931.1.
 8. На 09.07.2019 г. от 10:30 ч. за поземлени имоти по КК и КР на с.Славовица, както следва: ПИ с идентификатор № № 67012.504.19, 67012.515.53, 67012.516.28, 67012.517.29, 67012.517.46, 67012.521.10.
 9. На 09.07.2019 г. от 13:30 ч. за поземлени имоти по КК и КР на с.Ставерци, както следва: ПИ с идентификатор № № 68607.70.18, 67608.108.14, 68607.112.1, 68607.112.9, 68607.185.6, 68607.300.3, 68607.326.10, 68607.327.18, 68607.340.5, 68607.346.15, 68607.350.7, 68607.352.2, 68607.360.5, 68607.363.12, 68607.380.13, 68607.424.14, 68607.503.3, 68607.504.33, 68607.254.6, 68607.266.5, 68607.267.18, 68607.285.24, 68607.295.3.
 10. На 09.07.2019 г. от 14:00 ч. за поземлени имоти по КК и КР на гр.Тръстеник, както следва: ПИ с идентификатор № № 73359.143.25, 73359.154.15, 73359.155.22, 73359.160.46, 73359.164.16, 73359.164.17, 73359.168.2, 73359.142.2, 73359.163.19, 73359.163.19, 73359.97.54, 73359.98.32, 73359.98.37
Подробен опис по № на имот, площ, категория, начин на трайно ползване (НТП) и начална тръжна цена (НТЦ) за всеки конкретен имот е публикуван на интернет страницата на Община Долна Митрополия и е обявен в сградата на общината и съответното кметство.
 1. II. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове да се проведат при същите условия и часове, както следва:
 • 07.2019 г. за землищата на с.Байкал, с.Брегаре, с.Горна Митрополия,с.Комарево, с.Крушовене и с.Ореховица;
 • 07.2019 г. за землищата на с.Подем, с.Славовица, с.Ставерци и гр.Тръстеник;
III. Начална тръжна цена (годишна наемна вноска) – 50,00 лв./дка (петдесет лева на декар) за всички категории земеделски земи с начин на трайно ползване „нива“, „посевна площ“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“, съгласно Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.
 1. IV. Депозит за участие в размер на 10 % от общата за имота начална тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
 2. V. Цена на документацията 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичните търгове, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
            Документации за участие в публичните търгове се получават в стая 309 след представяне на документ за закупуването им.
 1. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден в срока на закупуване на тръжната документация.
VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
 
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“

Приложение 1