Новини
Община Долна Митрополия подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект „Патронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия“ по ОП“РЧР“ 2014-2020
13.05.2019

На 09.05.2019г., на официална церемония в Министерство на труда и социалната политика, се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0054-C01 по проектПатронажни грижи за независим и достоен живот в община Долна Митрополия, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Стойността на договора възлиза на 226 185,90 лв. – безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Европейския социален фонд  в размер на 192 258,02 лв.
Срокът за изпълнение на проекта е 17 месеца от датата на сключване на договора.
            Целта на проекта е създаване на реална възможност за реализиране на правото на хората с различни видове увреждания и в невъзможност за самообслужване да бъдат активни и да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си. Подобряване на качеството на живот и възможностите им за социално включване чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им.
Специфичните цели на проекта са:
 
  • Разширяване кръга на услугите, предоставяни в общината и по-специално за възрастните, самотните и хората с увреждания;
  • Намаляване броя на хората, ползващи услуги в специализираните институции;
  • Предоставяне услуги на хората в тяхната общност и семейна среда, така че потребителят на услугата да запази своята самостоятелност и да живее активен живот в собствения си дом;
  • Предлагане психологическо подпомагане на бенефициентите, тяхното семейно и близко обкръжение;
  • Надграждане и интегриране на натрупания опит за предоставяне на мобилна подкрепа в домашна среда и на дистанционна услуга в ситуация на риск;
  • Повишаване разбирането за необходимостта от интегриране на базовите публични услуги (здравни, социални, образователни, др.).