Проекти
Проект: „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия“
23.04.2019


На 26 март 2019 год. Кмета на Община Долна Митрополия – госпожа Поля Цоновска подписа Договор за финансиране на проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия“.

          Средствата се предоставят от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане. Фондът отпуска средства в различни направления – за социални помощи, за целеви програми и проекти в областта на социалното включване, за социални услуги извършвани от общините, както и от лица вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане; за придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база; за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги и други.

            През 2016 година Община Долна Митрополия кандидатства с проект за финансиране закупуването на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии, който беше одобрен, финансиран и успешно изпълнен. През текущата 2019 година отново беше подадено проектно предложение, което бе успешно защитено, одобрено и финансирано от фонда.

Стойността на проекта възлиза на 29 766.67 лева, като ФСЗ отпуска средства в размер на 90% или 26 789.98 лева, а Община Долна Митрополия осигурява съфинансиране в размер на 10% или 2 976.69 лева.

 Дейностите по проекта предвиждат закупуване и монтаж на нови електрически печки, електрическа фурна, мивки, работни маси и работни шкафове в помещенията на Домашен социален патронаж и трапезарии в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене.

Основната цел на проекта е да бъдат повишени качеството и капацитета на предлаганите от Домашен социален патронаж услуги. Към настоящия момент ползватели на социалната услуга са 420 души от всички населени места на територията на общината. В изпълнение на  Проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, се обслужват допълнително още 175 човека.

 С реализирането на проекта ще бъде подобрена материалната база на ДСП и ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухните.Покана за представяне на оферти за участие в поръчка за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане - качена на 19.04.2019г.


Ново кухненско оборудване в помещенията на Домашен социален патронаж и трапезарии, община Долна Митрополия