ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.
20.07.2018

 ОБЯВА


В изпълнение на Решение № 546 от 29.05.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия  и на основание Заповеди №№ РД-08-377/16.07.2018 г. ; РД-08-385/18.07.2018 г.; РД-08-386/18.07.2018 г.; РД-08-387/18.07.2018 г.; РД-08-388/18.07.2018 г, за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.
  1. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 31.07.2018 г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва:
1.1. От 09:30 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 12.11 кв.м., манипулационна с площ 12.11 кв.м., коридор с площ 19,72 кв.м., чакалня с площ 4,84 кв.м., сервизно помещение с площ 6.38 кв.м., находящи се в Здравна служба, разположена в УПИ I-334, кв.42 по плана на село Божурица /АОС №97/03.06.1998 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ 16,82 лв./мес. /шестнадесет лева и осемдесет и две стотинки/  без ДДС или 20,18 лв. /двадесет лева и осемнадесет стотинки/ с ДДС;
1.2. От 10:00 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 12.25 кв.м., манипулационна с площ 13.04 кв.м.  1/3 от чакалня с площ 5.19 кв.м., 1/3 от санитарен възел с площ 0.89 кв.м., находящи се в Здравен дом, разположен в УПИ VIІI-1073, кв. 33 по плана на село Горна Митрополия  /АОС № 1291/16.09.2003 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ 13,09 лв./мес. /тринадесет лева и дeвет стотинки/  без ДДС или 15,71 лв. /петнадесет лева и седемдесет и една стотинки/ с ДДС;
1.3. От 11:30 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 14.40 кв.м., манипулационна с площ 12.04 кв.м., ½ ид. ч. от чакалня с площ 6.30 кв.м. и ½ от санитарен възел с площ 2,25 кв.м., находящи се в Здравна служба, разположена в УПИ ІV-133, кв.1 по плана на село Биволаре /АОС №3912/24.03.2009 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ 12,35 лв./мес. /дванадесет лева и тридесет и пет стотинки/  без ДДС или 14,82 лв. /четиринадесет лева и осемдесет и две стотинки/ с ДДС;
1.4. От 14:00 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 13.80 кв.м., ½ от манипулационна с площ 8.70 кв.м., ½ от чакалня с площ 9.74 кв.м., ½ от  санитарен възел с площ 2.58 кв.м., находящи се в Здравна служба с идентификатор 02227.500.488.1.1. по плана на село Байкал /АОС № 6786/17.02.2011 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ 12,16 лв./мес. /дванадесет лева и шестнадесет стотинки/  без ДДС или 14,59 лв. /четиринадесет лева и петдесет и девет стотинки/ с ДДС;
1.5. От 14:30 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: стоматологичен кабинет с площ 15.00 кв.м., 1/3 от чакалня с площ 3.00 кв.м., 1/3  от санитарен възел с площ 1.34 кв.м., находящи се в ПОЛИКЛИНИКА, разположена в УПИ ІХ, кв. 52 по плана на град Тръстеник  /АОС №8561/08.10.2014 година/, при начална тръжна цена /месечен наем/ 10,30лв./мес. /десет лева и тридесет стотинки/  без ДДС или 12,36 лв. /дванадесет лева и тридесет и шест стотинки/ с ДДС;
  1. При неявяване на кандидати, повторни публични търгове за всеки един от имотите ще се проведе на 07.08.2018 г. в същия час и при същите условия.
  2. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 30.07.2018 г. (до 16:00 ч. на 06.08.2018 г. – за повторените търгове) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 30.07.2018 г. (до 16:00 ч. на 06.08.2018 г. – за повторените търгове), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие за всеки един от имотите, в размер на 10 % от НТЦ без ДДС, представляващ сума в размер както следва:
- За имота описан в точка 1.1 - 1,68 лв./един лев и шестдесет и осем стотинки/;
- За имота описан в точка 1.2 - 1,31 лв. /един лев и тридесет и една стотинки/
- За имота описан в точка 1.3 – 1,24 лв. /един лев и двадесет и четири стотинки/
- За имота описан в точка 1.4. – 1,22 лв. /един лев и двадесет и две стотинки/
- За имота описан в точка 1.5. – 1,03 лв. /един лев и три стотинки/..
Депозитът се внася в срок до 16.00 ч. на 30.07.2018 г. /до 16.00 ч. на 06.08.2018 г. за повторните търгове/ в касата на Общината (стая 106) или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация
тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“