ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на Терен №4 – публична общинска собственост, с площ 28.00 кв.м
18.01.2019

ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 638 от 20.12.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-17 от 15.01.2019 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на Терен №4 – публична общинска собственост, с площ 28.00 кв.м., представляващ част от УПИ ХІІ, кв.190 по плана на гр. Тръстеник /АОС № 3764 от 13.06.2008 година/, за монтиране на павилион.
 
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 29.01.2019 г. от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 05.02.2019 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена на месечна наемна вноска е в размер на 84,00 лв. /осемдесет и четири лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. До 28.01.2019г. (до 16:00ч. до 04.02.2019 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документациядо 16:00 ч. до 28.01.2019 г. (до 16:00ч. до 04.02.2019 г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС, представляващ сума в размер на 8,40 лв. (осем лева и четиридесет стотинки), се внася до 16:00ч. до 28.01.2019 г. /до 16:00ч. до 04.02.2019 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“