Новини
Покана за участие в обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец ноември 2018 г.
19.10.2018

Екипът на „Местна инициативна група „
Долна Митрополия – Долни Дъбник” кани всички потенциални бенефициенти от община Долна Митрополия и община Долни Дъбник на две еднодневни  обучения, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на тема „Подготовка, изпълнение и отчитане на проекти по мерки от СВОМР, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и ЕЗФРСР“ на следните места и дати:
  • В гр. Долна Митрополия: дата: 14.11.2018 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долна Митрополия с адрес: гр. Долна Митрополия, ул. "Св.св. Кирил и Методий" № 39;
  • В гр. Долни Дъбник: дата: 15.11.2018 г., час: 10:00 часа, място: Заседателната зала на Община Долни Дъбник, адрес: "Христо Янчев" № 59.
 
Обученията се изпълняват от МИГ с цел да се даде информация на потенциалните бенефициенти от двете общини за мярка 7.2.  Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от Стратегията за ВОМР, съгласно „Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-26/05.04.2018 г., механизмите и процедурите за кандидатстване и управление на проектите. Ще бъдат разгледани процедурата за кандидатстване, изискванията към бенефициентите, допустимост, финансови рамки, стъпки за подготовка, подаване на проекти, срокове, отчетни документи.
 
 
 
С уважение,
 
Екипът на Сдружение
„МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“