Проекти
Проект „Tourism as а bond of perspective development of border region” /„Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“/.
18.10.2018Проект „Tourism as а bond of perspective development of border region” /„Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“/ се реализира по Приоритетна ос – 2 " Зелен регион ", Специфична цел 2.1 „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство“ от Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 год.
Водещ Бенефициент по проекта е Община Долна Митрополия, а партньори са Община Мотатей и Църковното настоятелство „Сейнт Николас“, Мотатей.
            Договорът за БФП бе подписан на 31.08.2018 година и е на обща стойност 1 483 998,37 евро. Стойността на проекта за българската страна - Община Долна Митрополия възлиза на 743 975.29 евро.
Дейностите за община Долна Митрополия са свързани с  опазване и частично възстановяване на каменните стени, социализация на обществените работи и видеонаблюдение, изграждане на информационно - посетителски център с прилежаща инфраструктура, паркоместа, благоустройство и изграждане на паркова територия за Римската крайпътна станция „Ад Путеа“.
Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.


Уеб сайт на проекта
Профил на купувача

"Маркетингова стратегия за популяризиране на туристическия продукт "Археология и култура" по проект „Tourism as а bond of perspective devetopment of border region" (,,Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион"), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма lnterreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие

Маркетингова стратегия

Маркетингова стратегия - EN

Маркетингова стратегия - RO„Общ план за управление, възстановяване и насърчаване на устойчивото икономическо използване на исторически и културни обекти“ във връзка с изпълнение на проект „Tourism as a bond of perspective development of border region“ („Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион“), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма Interreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие”

План-BG

Plan - EN

Plan - ROСправка за сключените договори по проект "„Tourism as а bond of perspective development of border region" (,,Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион"), e-MS код ROBG-568, финансиран по Програма lnterreg V-A Romania-Bulgaria чрез Европейския фонд за регионално развитие - Актуална към 21.02.2020 г.

Община Долна Митрополия подписа два договор за национално съфинансиране на проекти по ПРОГРАМА INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г