Проекти
Проект „Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality” /„Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен Съвет Олт и Община Долна Митрополия“/.
18.10.2018Проект „Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality” /„Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен Съвет Олт и Община Долна Митрополия“/ се реализира по Приоритетна ос – 3 "Безопасен регион", Специфична цел 3.1 "Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион" от Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 год.
Водещ Бенефициент по проекта е Окръжен съвет Олт, а Община Долна Митрополия е партньор.
Договорът за БФП бе подписан на 13.08.2018 година и е на обща стойност 916 047.52 евро. Стойността на проекта за българската страна възлиза на 499 835.62 евро.
Дейностите за Община Долна Митрополия са свързани с придобиване на специализирано оборудване с цел подобряване на капацитета за аварийна готовност и предотвратяване на риска в трансграничния регион.
Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Профил на купувача

Проведено съвместно обучение в гр. Слатина и гр. Каракал, Румъния

 

     Във връзка с изпълнението на проект „Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен Съвет Олт и Община Долна Митрополия“ /„Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality”/, e-MS code: ROBG-244, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 год. чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 26 и 27 септември, 2019 г. в гр. Слатина и гр. Каракал беше проведено двудневно съвместно обучение, в което взеха участие петима представители на Доброволно формирование, гр. Долна Митрополия, представители на Инспекторат за извънредни ситуации Олт и Жандармерия Олт. През първия ден на обучението беше организирана среща между представители на Инспектората за извънредни ситуации „Матей Басараб“ от окръг Олт и Доброволното формирование, гр. Долна Митрополия, по време на която беше направена презентация на техническа намеса в различни извънредни ситуации, последвана от представяне на част от оборудването, с което разполага Инспектората за извънредни ситуации Олт. Втория ден от обучението протече в гр. Каракал, където беше направена симулация в случай на извънредна ситуация в SC ADE GAS OIL COMPANY SR Каракал.

 

     Водещ Бенефициент по проекта е Окръжен съвет Олт, а Община Долна Митрополия е партньор.

     Основните дейностите за община Долна Митрополия са свързани с придобиване на специализирано оборудване с цел подобряване на капацитета за аварийна готовност и предотвратяване на риска в трансграничния регион.

 

Справка за сключени договори по проект "Joint investments in the field of emergency situations for Olt County Council and Dolna Mitropolia Municipality" („Съвместни инвестиции в областта на спешните ситуации в Окръжен съвет Олт и Община Долна Митрополия“), e-MS code: ROBG-244, финансиран по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 чрез Европейския фонд за регионално развитие - Актуална към: 05.02.2019 г.

 


Община Долна Митрополия подписа два договор за национално съфинансиране на проекти по ПРОГРАМА INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г