Проекти
Проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.
18.10.2018Проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия“ се реализира по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Бенефициент по проекта е Община Долна Митрополия. Договор № 15/07/2/0/00654 е подписан на 07.08.2018 год. с Държавен фонд „Земеделие“, а стойността му възлиза на 5 854 914,32 лева.
Основните дейности включени в проекта са свързани с реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна Митрополия - Долна Митрополия /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/.