Новини
Инициатива "Interreg Младежи Доброволци“
08.10.2018

На 12.09.2018 г. Община Долна Митрополия подписа Партньорско споразумение с Регионалния офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния – България за споделяне и разпространение на информация за Програмата Interreg V-A Румъния-България към местните общности, институции, граждани и заинтересовани участници.
В тази връзка, бихме искали да представим на Вашето внимание инициативата "Interreg Младежи Доброволци“ (IVY – Interreg Volunteer Youth) - част от Европейски корпус на солидарността, стартирана от Европейската комисия и обявена от президента Юнкер в Страсбург на 14 септември 2016 г. IVY е напълно съфинансирана от Генерална дирекция "Регионална и градска политика" на Европейската комисия, благодарение на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) .
Tази великолепна инициатива предлага възможност на млади еврoпейци между 18 – 30 години да бъдат доброволци по трансгранични, транснационални или междурегионални програми и свързани с тях проекти. Инициативата цели включването на младите европейски доброволци в подпомагане, насърчаване и отчитане на конкретните постижения на тези програми и проекти, както и по принцип да насърчи трансграничното сътрудничество и свързаните с него ценности, като например, солидарността. Инициативата ще даде възможност на доброволците да се запознаят с програмите Interreg и проектите по тях, ще ги информира за многото ползи от сътрудничеството между вътрешните граници на ЕС, а също така ще засили чувството им на европейска солидарност, гражданство и гражданска съпричастност. Минималният срок за доброволчество е 2 месеца, а максималният 6 месеца.
Досега благодарение на IVY стотици проекти на Interreg в цяла Европа бяха реализирани с подкрепата на млади европейци, които допринесоха с техния интерес, умения и ентусиазъм. Доброволците подкрепиха проектите на Interreg в различни етапи от реализацията им: от планирането до изпълнението, от изследването до обявяването на резултатите. Управляващите органи и съвместните секретариати, но също и националните органи, партньорите по проекта "Интеракт" и партньорите по проекта: всички те са се възползвали от работата на доброволците. Бяха направени интервюта, видеоклипове, организирани събития за повишаване на осведомеността относно програмите Interreg и представяне на резултатите от проектите.
Шансът да бъдете доброволец продължава до декември 2019 г.
Можете да откриете повече за тази невероятна възможност на интернет страницата на https://www.interregyouth.com/