Обявления
Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 860 кв.м. представляващ УПИ III в кв. 25 по плана на с.Славовица
08.10.2018

ОБЯВА
 
В изпълнение на Решение № 584 от 30.08.2018г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-540 от 02.10.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 860 кв.м. представляващ УПИ III в кв. 25 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС № 3976 от 01.10.2009 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 16.10.2018г., от 11:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.10.2018г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена2 200,00 лв. (две хиляди и двеста лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 15.10.2018г. (до 16:00 ч. на 22.10.2018г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 15.10.2018г. (до 16:00 ч. на 22.10.2018г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена – 220,00 лв. (двеста и двадесет лева) внесен до 16:00ч. на 15.10.2018г. /до 16:00ч. на 22.10.2018г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“