Новини
В Община Долна Митрополия бе проведена откриваща пресконференция по проект 15.1.1.037 „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“
04.07.2018
 
На 03.07.2018 год., в Салона на Община Долна Митрополия бе проведена откриваща пресконференция по проект 15.1.1.037 „The streamline of the traffic in the cross border Danubian area” („Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“), e-MS code: ROBG-138, по Приоритетна ос – 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 "Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T", финансиран по Програма „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ чрез Европейския фонд за регионално развитие, съгласно Договор за субсидия № 149165/05.12.2017 г.
Домакин на пресконференцията бе г-жа Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия. Присъстваха представители на Водещия бенефициент от Окръжен съвет Мехединци и Партньор 2 - Община Долна Митрополия,  официални гости от държавни институции, органи на местно самоуправление  и граждани.
    Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 7 943 701,93 евро. Стойността на проекта за Община Долна Митрополия е 2 885 650 евро.
Общата цел на проекта е подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добри връзки с транспортната мрежа TEN-T.
Основни дейности по проекта са следните:
  1. Подготовка на проекта;
  2. Управление на проекта;
  3. Информация и публичност;
  4. Извършване на строителни работи на пътища на територията на Окръг Мехединци и Община Долна Митрополия.
         В изпълнение на проекта Община Долна Митрополия ще реконструира и рехабилитира 6,45 км общинска инфраструктура. Върху общински пътища PVN1041/с.Рибен/, PVN2046/с.Божурица/, PVN3044/с.Биволаре/ ще бъдат извършени следните дейности: частично уширение на новата настилка; полагане на асфалтова настилка; засипване на пътните банкети с минералбетон; реконструкция на тротоарите; полагане на бордюри; отводняване на пътното платно от повърхностни води; провеждане на водните потоци под трасето на пътя чрез съществуващите водостоци; изграждане на нови отводнителни окопи от двете страни; хоризонтална маркировка и др.