Новини
Официално откриване на обект "Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ"
07.06.2018
 
На 7 юни 2018 г. от 11:30 часа пред сградата на Община Долна Митрополия се проведе официална церемония по откриване на обект „Водопроводна и канализационна мрежи на гр.Долна Митрополия (етап І) и довеждащ колектор към ПСОВ“, по проект BG16M1OP002-1.006-0004 „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“, договор за БФП № BG16M1OP002-1.006-0004-C01 от 18.01.2017 г.,  който е единственият партньорски в страната. Проектът се осъществява по процедура „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ към Специфична цел 1 „Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси“  на Приоритетна ос 1 „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския кохезионен фонд.
Домакин на събитието бе г-жа Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия. Присъстваха: г-н Красимир Илиев - началник сектор „Води“ в отдел „Мониторинг”, ГД „ОПОС“, МОСВ; г-н Стоян Авджиев – главен сътрудник УЕПП, сектор „Води“, ГД „ОПОС“; г-н Мирослав Петров - Областен управител на област Плевен; г-н Георг Спартански - Кмет на Община Плевен; г-н Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен; инж. Георги Гигов – Представител на ДЗЗД „ВиК инженеринг 2014”; инж. Явор Балкански – резидент инженер, Представител на Обединение „ВиК мрежи I-ви етап Долна Митрополия 2015г.”; инж. Митко Спасов  - Управител на „ВиК“ Плевен; д-р Атанас Гарев - Директор на РЗИ- Плевен; инж. Боряна Иванова – Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Плевен; общински съветници.
Лентата за откриване на обекта прерязаха г-жа Поля Цоновска, инж. Георги Гигов и инж. Явор Балкански. В изпълнение на дейностите в гр. Долна Митрополия е изградена 23 932 м водопроводна мрежа, а второстепенната канализационна мрежа и главните колектори за битови води са с дължина 22 849 м. Общата дължина на дъждовния колектор е 1 253 м.
Общата стойност на изпълнените СМР е 17 482 813.65 лв. без ДДС, от тях 15 717 049.47 лв. са БФП и 1 765 764.18 лв. собствен принос..
Проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“ е със срок за изпълнение на дейностите 36 месеца и е на стойност 117 150 300,52 лв. с ДДС. От тях: 74 724 890,91 лв. от ЕС, 13 186 745,46 лв. национално финансиране, 4 935 204,57 лв. съфинансиране от Община Плевен и 4 941 408,63 лв. съфинансиране от Община Долна Митрополия. Около 13 000 жители  ще се ползват от по-качествено водоснабдяване, над 111 300 ще бъдат с подобрено пречистване на отпадъчните води, което определя проекта като инвестиция в здравето и качеството на живот на хората от региона.