ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
01.06.2018
         
ОБЯВА
 
 
 
            В изпълнение на Решение № 485 от 31.02018 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД 08-276 от 31.05.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ № 150073 с площ 5.553 дка, VI категория, начин на трайно ползване „нива“, местност „Край село“ по Картата за възстановена собственост на с.Брегаре, община Долна Митрополия съгласно АОС №8865 от 10.10.2016 година.

 
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 11.06.2018 г. от 11:00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 18.06.2018 г. в същия час и при същите условия.
 
  1. Начална тръжна цена (НТЦ)4915.00 лв. /четири хиляди деветстотин и петнадесет лева/, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС.
 
  1. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 08.06.2018 г. (до 16:00 часа на 15.06.2018г. за повторния търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
 
IBAN  BG 78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000,
Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон  Плевен.
 
  1. Получаване на тръжна документация - до 16:00 ч. на 08.06.2018 г. (до 16:00 часа на 15.06.2018 г. за повторния търг), в стая № 309, след представяне на документ за закупуването й.
 
  1. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер– 491,50лв. /четиристотин деветдесет и един  левa и петдесет стотинки/ се внася в срок до 16:00ч. на 08.06.02018 г. (до 16:00 часа на 15.06.2018 г. за повторния търг), в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия
IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
 
  1. Оглед на недвижимия имот – може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа, определени за провеждането му.
За справки и информация: тел. 06552 22–81 и 0879124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“;