Новини
Покана за набиране на Партньори - Работодатели във връзка с разработване на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
10.05.2018
 
П О К А Н А
 
за набиране на Партньори  - Работодатели във връзка с разработване на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирано по ОП РЧР и ОП НОИР
 
Във връзка с разработване на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирано по ОП РЧР и ОП НОИР и в съответствие с условията за кандидатстване Община Долна Митрополия обявява процедура за избор на Партньори - Работодатели, които да вземат участие в предвидените проектни дейности.
Кандидатите за Партньори трябва да са РАБОТОДАТЕЛИ в областта на медицинските услуги, строителството, готварството и шев и кройка.
Кандидатите за Партньори - Работодатели трябва да са физически лица, юридически лица или техни поделения, както и всички други организационни и икономически образувания (предприятия, учреждения, включително общини, организации, кооперации, стопанства, заведения, домакинства, дружества и други подобни), които самостоятелно наемат работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател.
Основната цел на проекта е интеграция на различните маргинализирани групи в социалния и трудов живот на обществото и интеграция на отпадащите ученици в училище и активното им включване в училищния и социалния живот.
Основните функции на работодателите ще бъдат:
  • Анализ и обявяване на лицата които могат да бъдат наети (брой лица и тяхната минимална квалификация);
  • Осъществяване на подбор на кандидатстващите представители на целевите групи;
  • Сключване на договори и осигуряване на трудова заетост за представителите на целевите групи;
  • Първоначални обучения на наетото лице на работното място;
  • Осигуряване на обратна връзка и даване на оценка за нивото на справяне на целевите групи с работата и поставените им задачи през периода на заетост
                       Кандидатите за участие в процедурата на избор на партньори трябва  да представят следните документи:
  1. Заявление за участие – по образец;
  2. Декларация за минимални и държавни помощи – по образец;
  3. Счетоводен баланс за 2017 г и за текущата финансова година (за периода от 01.01.2018 г. до последния месец, предхождащ датата на кандидатстване);
Предложението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде изпратено на адрес Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39.
Краен срок за подаване на предложения за участие: 16.05.2018 г.