Новини
Покана за набиране на Партньори - Училища във връзка с разработване на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
10.05.2018
 
 
П О К А Н А
 
 
за набиране на Партньори - Училища във връзка с разработване на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирано по ОП РЧР и ОП НОИР
 
 
            Във връзка с разработване на интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, финансирано по ОП РЧР и ОП НОИР, Община Долна Митрополия търси Партньори – Училища, които да вземат участие в предвидените дейности.
Основната цел на проекта е интеграция на различните маргинализирани групи в социалния и трудов живот на обществото и интеграция на отпадащите ученици в училище и активното им включване в училищния и социалния живот.
Основните дейности по проекта, в които училището ще бъде ангажирано, са следните:
  • Популяризиране на проекта сред учениците и родителите, представители на целевите групи чрез официалната си онлайн страница;
  • Провеждане на информационна кампания сред родители и ученици в рамките на училището;
  • Провеждане на допълнително извънкласно обучение на учениците от целевите групи;
  • Провеждане на родителски срещи с родители на представители от целевите групи с цел информиране и включване на тези представители в дейностите по проекта;
  • Подбор на ученици, които могат да се включат в проекта;
  • Изготвяне на доклади за отпадащите ученици в училището;
  • Изготвяне на проучване сред родители и ученици за нуждите, които имат и които могат да бъдат решени чрез проекта: създаване и разпечатване на въпросници, раздаването им на представителите на целевите групи и анализ на резултатите.
Кандидатите за участие в процедурата на избор на партньори трябва да представят Заявление за участие (по образец).
Заявлението за участие следва да съдържа цялата необходима информация и да бъде изпратено на адрес: Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 39.
Краен срок за подаване на заявлението за участие: 16.05.2018 г.
Избраните партньори ще бъдат поканени за сключване на споразумение за партньорство.