Обявления
Съобщение за собственици или ползватели на животновъдни обекти
01.03.2018
 
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,
 
От 01.03.2018г. до 10.03.2018г. започва приема на Заявления за предоставяне на земеделски земи от Общински поземлен фонд с НТП „пасище, мера“ за стопанската 2018-2019 година
Заявленията са по образец и се получават в стая № 309, като към тях задължително се прилагат :
  1. Копие от документ са самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;
  2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;
  3. 3. Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрираните в Интегрираната информационна система на БАБХ;
  4. 4. Декларация за липса на данъчни задължения, задължения към Държавен фонд „Земеделие”, задължения към Държавния и общинския поземлен фонд и за земите по чл. 37в, ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ – по образец, одобрен от Министъра на земедеието и храните;
Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица от осма до десета категория.
На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от категорията на имотите.
За справка и информация – тел: 06552 22-81 и 0879 124952 - Отдел „Земеделие и стопански дейности” при Община Долна Митрополия –стая № 309.