Обявления
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
14.02.2018
 
О Б Я В А
 
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
ПРИЕМА  ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
 
 
в изпълнение на Споразумение № ФС 01-0447/22.12.2017 г. между Агенция за социално подпомагане и Община Долна Митрополия,  във връзка с Национална стратегия за дългосрочна грижа, Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 г.,  финансирана съгласно Постановление на Министерски съвет № 332/22.12.2017 г.  
За ползватели на социалната услуга могат да кандидатстват лица отговарящи на едно от следните изисквания :
  • Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ – с установена  невъзможност  за самостоятелно обслужване към момента на оценката на потребностите.  
  • Лица с по–нисък процент на трайно увреждане - с установена невъзможност  за самостоятелно обслужване към момента на оценката на потребностите.  
Към заявлението се прилагат следните документи:
  • Документ за самоличност / копие/.
  • Експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/.
  • Декларация, че лицето не ползва друга социална услуга /по образец/.
  • Декларация по ЗЗЛД /по образец/.
Документите се приемат от 15.02.2018г. до 28.02.2018г. в сградата на Общината стая № 102.
 
            Предоставянето на услугата „личен асистент“ има за цел осигуряване на устойчивост по реализиран проект № BG05M9OP001-2.002-0166-C001 „Подкрепа дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.