Вакантни длъжности
СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
02.02.2018
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08- 45/01.02.2018 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
 
Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”.
 
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образователна степен – магистър;
 • професионална област – хуманитарни науки или право;
 • професионален опит – минимум – 4 (четири) години;
 • или присъден ранг – III младши;
 • да има най-малко три години стаж в областта на управление на човешките ресурси;
 • компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове, свързани с човешките ресурси, законосъобразното провеждане на обществените поръчки и отбранително мобилизационната подготовка (Закона за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за обществените поръчки, Закон за нормативните актове, Закон за администрацията, Кодекс на труда и др.).
 
 1. Допълнителна квалификация и умения:
 • компютърна грамотност и умение за работа с програмни продукти;
 • да са запознати със Закона за държавния служител и Закона за местното самоуправление и местната администрация;
 • организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
 • мотивация за заемане на съответната длъжност.
 1. Кратко описание на длъжността:
Организира, координира и контролира дейностите по управлението на човешките ресурси, законосъобразното издаване на административни актове, правомерното прилагане на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното провеждане на обществените поръчки.
 1. Минимален размер на основна месечна заплата за длъжността - 630,00 лв.
 2. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 3. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие, подадено лично от кандидата или упълномощено лице;
 • автобиография;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документ за завършено образование и други придобити квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • медицинско свидетелство.
 1. Документи за участие се подават в сградата на община Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39, стая 101, Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”. Лице за контакти: Нина Цветанова –Директор на дирекция „АПИО”, тел. 06552/24-90, GSM: 0879/ 124958;
 2. Срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 13.02.2018 г.
9. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на общината – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39 и интернет страницата на общината: http://www.dolnamitropolia.bg