Фолклорен клуб \

Иванов ден, празник

Пристанище с.Байкал

Църква Св.Параскева с.Ставерци

Военен паметник гр.Тръстеник

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
ВАЖНО!!! На 25.07.2017 г. от 09:00 до 16:00 ч. няма да има ток в гр. Долна Митрополия
21.07.2017

Народният представител г-н Пламен Тачев посети днес община Долна Митрополия.
18.07.2017

Отстраняването на последиците от стихийното бедствие от 03.07.2017
14.07.2017

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета за изпълнение на бюджета за 2016 година.
11.07.2017

Община Долна Митрополия представи проекта “Информираност за Космоса” на кръгла маса с г-н Робърт-Ян Смитс, генерален директор на ГД Научни изследвания и иновации на Европейската комисия
06.07.2017

Удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия по проект„Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“, операция тип 3 BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България
05.07.2017

В изпълнение на Решение № 379 от 29.06.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-482/19.07.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестени конкурси...
24.07.2017

На основание Заповед № РД-08-486 от 19.07.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост...
24.07.2017

В изпълнение на Решение № 366 от 31.05.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-414 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
22.06.2017

На основание Заповед № РД-08-413 от 20.06.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
22.06.2017

На основание Заповед № РД-08-356 от 05.06.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост...
07.06.2017

На основание Заповед № РД-08-307 от 23.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
26.05.2017

ОБЯВА
21.07.2017

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
21.07.2017

Cъобщение за ползване на повърхностен воден обект дере -река Барата- в регулацията на гр. Долна Митрополия във връзка с обект - Водопроводна и канализационна мрежа гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор към ПСОВ
13.07.2017

Обява за обществеността - ИП - Създаване на насаждения от лавандула и салвия на площ от 304,291 дка и закупуване на земеделска техника
05.07.2017

Обявление № 4596/30.06.2017 г.
30.06.2017

Обявление № 4590/29.06.2017 г.
29.06.2017