Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
19.08.2019
Община Долна Митрополия посрещна над 160 участника в международната регата по река Дунав ТИД 2019

14.08.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 19.08.2019 г. /понеделник/ от 08:30 часа, в СУ „Васил Априлов”гр. Долна Митрополия ще стартират...

14.08.2019
Деца от община Долна Митрополия се завърнаха от Международен Дунавски лагер, Австрия
От Австрия се завърнаха участниците в „International Danube Camp” (Международен Дунавски лагер), проект по програма...

02.08.2019
Публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 640.00 кв.м. представляващ УПИ XІV-73, в кв. 37б по плана на с.Биволаре, област Плевен

29.07.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на урегулиран поземлен имот с площ 3290 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.124 по плана на с.Комарево

08.07.2019
Публичен търг с тайно наддаване с предмет: продажба на движими вещи –общинска собственост

23.08.2019
Решение № 484 на МС от 06.08.2019 г.

21.08.2019
Обявление № СТСУЕ-02-10-5296(1)/21.08.2019 г.

21.08.2019
Обявление № СТСУЕ-01-09-5356(1)/21.08.2019 г.