Фолклорен клуб \

Пристанище с.Байкал

Църква Св.Параскева с.Ставерци

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
"Да изчистим България заедно"
19.09.2017

Тъжна вест
19.09.2017

Покана за учредително събрание
19.09.2017

Община Долна Митрополия обявява допълнителен прием на документи по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия“
18.09.2017

Важно съобщение!
15.09.2017

Турнири по хокей на трева в гр. Тръстеник
14.09.2017

В изпълнение на Решение № 418 от 31.08.2017 година и на основание Заповед №РД-08-607 от 13.09.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение ...
20.09.2017

На основание Заповед № РД-08 - 609 от 14.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 7 стопански години на земя от Общински поземлен фонд...
20.09.2017

В изпълнение на Решение № 419 от 31.08.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-608 от 13.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години...
20.09.2017

На основание Заповед № РД-08-606 от 13.09.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост...
18.09.2017

В изпълнение на Решение № 398 от 25.07.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-605 от 13.09.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от обект - Автоспирка ...
18.09.2017

В изпълнение на Решение № 376 от 29.06.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-504 от 25.07.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс...
27.07.2017

Обявление № 6576/18.09.2017 г.
20.09.2017

Обявление № 6575/18.09.2017 г.
20.09.2017

Протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ
05.09.2017

Обява за обществеността - ИП за изграждане на предприятие за производство на етерични масла, екстракти, козметични продукти и склад за съхранение на селскостопанска продукция
01.09.2017

Обявление № 6082/29.08.2017 г.
29.08.2017

Обява за обществеността
28.08.2017