Фолклорен клуб \

Пристанище с.Байкал

С лице към хората

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
Световният ден на влажните зони в село Байкал
06.02.2018

В Долна Митрополия зарязаха лозите
01.02.2018

РУ "Полиция" - ДМ ще представи отчет за дейността си през 2017 г.
22.01.2018

Община Долна Митрополия подписа договор за финансиране на проект по ПРОГРАМА INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
15.01.2018

Ивановден в гр. Тръстеник
08.01.2018

Ивановден в гр. Долна Митрополия
08.01.2018

Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен"
15.01.2018

О Б Я В А В изпълнение на Решение № 415 от 31.08.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-648 от 03.10.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване
06.10.2017

На основание Заповед № РД-08-635 от 29.09.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж...
29.09.2017

На основание Заповед № РД-08-634 от 29.09.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж...
29.09.2017

В изпълнение на Решение № 418 от 31.08.2017 година и на основание Заповед №РД-08-607 от 13.09.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение ...
20.09.2017

На основание Заповед № РД-08 - 609 от 14.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 7 стопански години на земя от Общински поземлен фонд...
20.09.2017

Обявление № СТСУЕ-02-13-1317/19.02.2018 г.
19.02.2018

Обявление АГ-04-1045 от 15.02.2018 г.
19.02.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-1004(1)/15.02.2018 г.
15.02.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
14.02.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“
14.02.2018

Уведомление за инвестиционно предложение
13.02.2018