Фолклорен клуб \

Пристанище с.Байкал

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
П О К А Н А на първа копка за изграждане на параклис „Рождество на свети Йоан Кръстител“, метох на Църногорския манастир „Свети Безсребреници Козма и Дамян“.
22.06.2018

Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник
21.06.2018

Поздравителен адрес - 26-тата годишнина от провеждането на Учредителното събрание на Асоциациата на дунавските общини "Дунав"
18.06.2018

Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник
11.06.2018

Заключителна конференция по проект „Повишаване доверието на гражданите в Българското председателство на Съвета на ЕС - наша обща кауза“
07.06.2018

Официално откриване на обект "Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ"
07.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост представляващ помещение с площ 12,28 кв. м., находящо се в едноетажна нежилищна сграда, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр. Долна Митрополия
25.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот – частна общинска собственост, съставляващ УПИ V-241 в кв. 66 по плана на с. Подем
25.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с площ 450 кв.м
15.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 570 кв.м
11.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на терен – частна общинска собственост с площ 10.00 кв.м
11.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/години на нежилищно помещение с площ 12.65кв. м., находящо се на ІІІ-ти етаж от масивна триетажна административно-търговска сграда
11.06.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 13/25.06.2018 г.
25.06.2018

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем с предмет: учредяване възмездно право на строеж
22.06.2018

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
22.06.2018

О Б Я В А На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
21.06.2018

Обявление АГ-04-3833- 2 от 13.06.2018г.
14.06.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-2869-(1)/14.06.2018 г.
14.06.2018