Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
14.08.2018
Община Долна Митрополия сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020

14.08.2018
Обява - На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г.

13.08.2018
Народно Читалище „Зора -1990г.” с. Победа подари на малките си актьори екскурзия до Двора на кирилицата и Мадарския конник

31.07.2018
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: лекарски кабинет
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 546 от 29.05.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия...

20.07.2018
Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.

20.07.2018
Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 546 от 29.05.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия...

06.08.2018
Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 14/06.08.2018 г.
Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 14/06.08.2018 г.

03.08.2018
Обявление № СТСУЕ-02-13-4896-(1)/03.08.2018 г.

03.08.2018
Обява за обсществеността - проектиране "Център за съхранение на култура, бит и обичай в УПИ VIII-430, кв.75, гр. Тръстеник