Фолклорен клуб \

Пристанище с.Байкал

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
Училището в Крушовене е национален победител в конкурс по проект “Информираност за Космоса”
14.03.2018

Стартира процедурата за избор на нови членове на Съвета на децата
13.03.2018

Конференция по проект „Повишаване доверието на гражданите в Българското председателство на Съвета на ЕС - наша обща кауза“
13.03.2018

Конференция на тема: „Повишаване доверието на гражданите в Българското председателство на Съвета на ЕС - наша обща кауза“
09.03.2018

Поздравителен адрес по случай 3 март
02.03.2018

Баба Марта в НЧ”Зора-1990г.” село Победа
01.03.2018

I. В изпълнение на Решение № 483 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-137 от 14.03.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
16.03.2018

I. В изпълнение на Решение № 484 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД 08- 136 от 14.03.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот...
16.03.2018

В изпълнение на Решение № 458 от 29.12.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-119 от 01.03.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост...
06.03.2018

Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен"
15.01.2018

О Б Я В А В изпълнение на Решение № 415 от 31.08.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-648 от 03.10.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване
06.10.2017

На основание Заповед № РД-08-635 от 29.09.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж...
29.09.2017

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 7/16.03.2018 г.
16.03.2018

Приложение №9 към чл. 62 от Наредба, приета с ПМС №163/29.06.2015
09.03.2018

Съобщение за собственици или ползватели на животновъдни обекти
01.03.2018

Решение № РД-28-02 от 28.02.2018 г.
28.02.2018

Протокол от проверка чл.37м от ЗСПЗЗ
28.02.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 6/20.02.2018 г.
20.02.2018