Фолклорен клуб \

Пристанище с.Байкал

С лице към хората

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
Община Долна Митрополия подписа договор за финансиране на проект по ПРОГРАМА INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
15.01.2018

Ивановден в гр. Тръстеник
08.01.2018

Ивановден в гр. Долна Митрополия
08.01.2018

Йордановден в с.Ореховица
08.01.2018

Обява относно публично обсъждане на бюджета на общината за 2018година.
03.01.2018
На основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на бюджета на общината за 2018година. Обсъждането ще се проведе...

Коледа в с. Победа
28.12.2017

Търг с тайно наддаване за "Продажба на стояща дървесина на корен"
15.01.2018

О Б Я В А В изпълнение на Решение № 415 от 31.08.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-648 от 03.10.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване
06.10.2017

На основание Заповед № РД-08-635 от 29.09.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж...
29.09.2017

На основание Заповед № РД-08-634 от 29.09.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж...
29.09.2017

В изпълнение на Решение № 418 от 31.08.2017 година и на основание Заповед №РД-08-607 от 13.09.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ нежилищно помещение ...
20.09.2017

На основание Заповед № РД-08 - 609 от 14.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 7 стопански години на земя от Общински поземлен фонд...
20.09.2017

Обявление относно: Наредба за изменение и допълнение на "Наредба за реда и условията при орглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Долна Митрополия"
15.01.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 4/12.01.2018 г.
12.01.2018

Обявление за ПУП-ПР, с.Крушовене,кв.66,УПИ ХХІІ-496,ХХІ-495 и VІІ-506
10.01.2018

Съобщение по чл. 169, ал.3а от ДОПК
22.12.2017

Обявление № 9205/21.12.2017 г.
21.12.2017

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите
18.12.2017