Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
19.10.2018
Покана за участие в обучения на потенциални бенефициенти, свързани с подготовката на проекти по СВОМР на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец ноември 2018 г.

19.10.2018
Покана за участие в обучение на екипа и членове на общото събрание на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец ноември 2018 г.

19.10.2018
Покана за участие в информационни срещи със заинтересованите страни на територията на „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК” през месец ноември 2018 г.

29.08.2018
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост /АОС № 419 от 06.08.2001 г./, с площ 560 кв.м. представляващ УПИ VI в кв. 10 по плана на с.Победа, област Плевен ведно с незавършено строителство.

31.07.2018
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: лекарски кабинет
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 546 от 29.05.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия...

20.07.2018
Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.

09.10.2018
Обявление № АГ-04-3769-3 от 04.10.2018г.

08.10.2018
Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 1060 кв.м. представляващ УПИ XVII в кв. 30 по плана на с.Подем

08.10.2018
Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 860 кв.м. представляващ УПИ III в кв. 25 по плана на с.Славовица