Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
22.04.2019
Лазарица в село Победа

19.04.2019
Общински етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”
            На 19.04.2019 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание...

19.04.2019
Покана за представяне на оферти за участие в поръчка за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Долна Митрополия Ви отправя покана за представяне на оферта за участие...

28.03.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 67012.219.267, начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, с площ 2470.00 кв.м., местност „Греда“ по КК и КР на с.Славовица

25.03.2019
Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.17, с площ 986,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“ по КККР на гр.Тръстеник

15.03.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Подпокривно пространство на Административната сграда на Кметство – с. Горна Митрополия

16.04.2019
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“.

09.04.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-2298(1)/09.04.2019 г.

08.04.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-2239(1)/08.04.2019 г.