Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
23.02.2024
  През 2023-2024 година СУ „Евлоги Георгиев“, гр. Тръстеник е включено в програма Екоучилища. ЦЕЛТА е : Да се затвърдят и разширят знанията за проблемите, свързани с отпадъците и влияние на замърсяването върху околната среда и човечеството; Да се разгледат и използват практически средства за намаляване и свеждане до минимум количеството на отпадъците, които училището генерира; Да се разширят знанията за възможностите за рециклирането, като начин за...

20.02.2024
На заседанието на Общинския съвет Кметът на общината представи предложения за определяне приоритети при изразходване на средства по бюджета на община Долна Митрополия за 2024 година, за определяне на второстепенни разпоредители с бюджети и второстепенни разпоредители с делегирани бюджети за 2024 г. и за определяне на награден фонд за деца и младежи с изявени дарби, жители на община Долна Митрополия за 2024 г. Приети бяха предложенията...

19.02.2024
С хорово рецитиране на стихотворението „Обесването на Васил Левски“ децата от Народно читалище „Зора-1990“ село Победа, почетоха паметта и делото на Апостола на свободата. Наш национален дълг е децата ни да знаят кой е Васил Левски. Да знаят какво е направил за България. Така ще разберат, че младостта може да е мъдра, че смелостта може да се възпитава и че любовта към родината трябва да е...

14.02.2024
С ритуално зарязване на лозите, традиционна трапеза и звучни фолклорни песни, Народно читалище „Зора-1990“ село Победа отбеляза Деня на лозаря. От векове този празник се чества на 14 февруари и е посветен на лозите, а свети Трифон се смята за покровител на лозарите и винарите. Наричания за берекет, плодородие и благоденствие съпътстваха обреда, като стопанина отряза по три пръчки от три корена и ги поля...

05.02.2024
За шеста поредна година Народно читалище „Зора-1990г.“ село Победа осъществява „РАБОТИЛНИЦА ЗА МАРТЕНИЧКИ С КАУЗА“, в която деца и доброволци ръчно изработват мартенички. В деня на междусрочната ваканция, читалищния екип осигури едно приятно и полезно забавление за децата, като с много усърдие и творчество те нижеха мартенички-гривнички. Материалите са осигурени от собствени приходи на Читалището. Каузата на тазгодишната читалищна „Работилница за мартенички“ е осигуряване на...

25.01.2024
На 24.01.2024 г. между Община Долна Митрополия, Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ и Държавен фонд „Земеделие“ беше сключен Административен договор № BG06RDNP001-19.278-0009-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“ по процедура BG06RDNP001-19.278 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на...

16.02.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 68/31.01.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-77/14.02.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 20.54 кв.м., ½ от...

16.02.2024
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 69/31.01.2024г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-76/14.02.2024 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Терен №4 с площ 28.00 кв.м., част от...

24.11.2023
В изпълнение на Решение № 860/18.09.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-686/23.11.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Терен №2 с площ 10.00 кв.м., част от...

07.11.2023
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-619 от 02.11.2023г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Байкал, с.Биволаре, с.Брегаре, с.Божурица, с.Гостиля, гр.Долна Митрополия, с.Комарево, с.Крушовене, с.Ореховица, с.Подем, с.Рибен, с.Славовица и с.Ставерци само на собственици на ПСЖ,...

03.11.2023
На основание Заповед №РД-08-613/01.11.2023 г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 6 /шест/ години на имот – частна общинска собственост с площ 950 кв.м., представляващ УПИ ХІV, кв. 35 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС №3791 от 02.10.2008 година/. Дата и място за...

20.10.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 829 от 31.08.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-545/18.10.2023г. на ВрИД Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 580 кв.м., представляващ УПИ III, кв.9 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС №...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.