Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
22.02.2019
Заповед за включване в новоизградената канализационна мрежа на град Тръстеник

22.02.2019
Три нови автомобила за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии закупи община Долна Митрополия

19.02.2019
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г.

22.02.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем - Лекарски кабинет с площ 13.80 кв.м., ½ от манипулационна с площ 8.70 кв.м., ½ от чакалня с обща площ 9.75 кв.м., и ½ от санитарен възел с обща площ 2.50 кв.м.

01.02.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна нежилищна сграда с площ 68.00 кв.м

18.01.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на Терен №4 – публична общинска собственост, с площ 28.00 кв.м

22.02.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост - Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД VT5336_A

22.02.2019
Обява за обсществеността - Изграждане на "Комплекс за конен спорт"

21.02.2019
Обява до заинтересованите лица и общественост - от "БТК" ЕАД