Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
13.01.2020
Община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на бюджета на общината за 2020 година

06.01.2020
Богоявление в с. Ореховица

27.12.2019
Коледари от НЧ"Зора-1990 г." село Победа наричаха за здраве на Бъдни вечер

17.01.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - частна общинска собственост, представляваща: Терен с площ 6.00 кв.м., находящ се в УПИ ХХ-255, кв.27 по плана на гр. Долна Митрополия

25.11.2019
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15.80 кв.м., чакалня с площ 9.48 кв.м. ½ манипулационна с площ 6.56 кв.м., ½ битова стая с площ 7.12 кв.м., 1/3 коридор с площ 1.75кв.м., ¼ санитарен възел с площ 1.34 кв.м. и ½ сервизно помещение с площ 5.60 кв.м.

12.11.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от една стопанска година (2019/2020) на земеделски земи - публична общинска собственост, с НТП „пасища, мери“, останали свободни след разпределението по чл.37и от ЗСПЗЗ

15.01.2020
Обява до заинтересованите лица и общественост - Създаване на насаждения от лавандула на площ от общо 313.928 дка

13.01.2020
Обявление № СТСУЕ-02-13-8805(1)/13.01.2020 г.

13.01.2020
Обявление № СТСУЕ-02-13-8700(1)/13.01.2020 г.