Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
18.12.2018
Община Долна Митрополия се присъединява към кампанията за информиране на общността във връзка с пускането в обръщение на нова банкнота с номинална стойност 100 лева, емисия 2018 г.

11.12.2018
Община Долна Митрополия с безплатен интернет по проект Wifi4EU

04.12.2018
Изберете най-добрия млад спортист на 2018 година!

26.11.2018
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот № 114074 с площ 2,037 дка, начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, местност „Кременижа“

31.10.2018
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост

29.10.2018
Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67012.222.26

12.12.2018
Обявление № СТСУЕ-02-10-7996-(1)/12.12.2018 г.

07.12.2018
Обява за обществеността - "Екотекстил ЮТ" ЕООД Адрес: с. Рибен, ул. "Юрий Гагарин №3 общ. Долна Митрополия, обл. Плевен

06.12.2018
Обявление № СТСУЕ-02-13-7850-(1)/06.12.2018 г.