Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
21.11.2019
Децата от подготвителни групи в Детска градина "Щастливо детство" гр.Тръстеник участваха в инициатива на тема "Зелената реклама на моята група"

14.11.2019
Зов за помощ

12.11.2019
Общински център за извънучилищни дейности в село Байкал участва в Европейският фестивал “Наука на сцената” в Португалия

12.11.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от една стопанска година (2019/2020) на земеделски земи - публична общинска собственост, с НТП „пасища, мери“, останали свободни след разпределението по чл.37и от ЗСПЗЗ

29.10.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - частна общинска собственост, представляваща: Терен с площ 6.00 кв.м., находящ се в УПИ ХХ-255, кв.27 по плана на гр. Долна Митрополия

09.10.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда – масивна конструкция, с площ 44.00 кв.м. /строена 1961 година/, находяща се в УПИ II, кв. 16 по плана на с.Славовица, област Плевен

21.11.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-7869(1)/21.11.2019 г.

21.11.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-7535(1)/21.11.2019 г.

21.11.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-7371(1)/21.11.2019 г.