Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
07.10.2019
Сребърен медал за Яна Димитрова

01.10.2019
Поздравителен адрес по повод 1 октомври – Международен ден на възрастните хора

25.09.2019
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“

09.10.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда – масивна конструкция, с площ 44.00 кв.м. /строена 1961 година/, находяща се в УПИ II, кв. 16 по плана на с.Славовица, област Плевен

09.10.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Винарска изба, с площ 471.00 кв.м., намираща се в сутерена на Административно-търговска сграда, разположена в УПИ I – 570,571 в кв.89 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен

04.10.2019
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.15, с площ 2000,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“

16.10.2019
Обява - инвестиционно предложение - "Водовземане от подземни води чрез един брой брой нов тръбен кладенец с дълбочина 60м., в ПИ № 38145.602.008, землището на с. Комарево

11.10.2019
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.6, ал. 10., т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.6, ал. 10., т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване...

08.10.2019
Задание за обхвата и съдържанието на доклад за Оценка на въздействието върху околната среда на проект "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"
На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда предоставяме публичен...