Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
19.06.2019
Пореден успех за младите хокеисти от община Долна Митрополия
XVI-ят турнир за купа “Дулчо Нунев”, деца до 12 г. и момичета/момчета до 14 г.се...

13.06.2019
Започна 8 декада на културата и изкуството гр.Тръстеник

12.06.2019
Община Долна Митрополия информира населението, че предстои извършване на наземни пръскания с препарат срещу комари във всички населени места на територията на Общината

03.06.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 73359.177.17, с площ 3117.00 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване „Нива“, местност „Срен дол“ по КК и КР на гр.Тръстеник, област Плевен

03.06.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна нежилищна сграда – квартален клуб със застроена площ 95.00 кв.м

31.05.2019
Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищна сграда /гараж/ ведно с правото на строеж, със застроена площ 14.70 кв.м., разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен

20.06.2019
Обявление АГ-04-3543(1) от 19.06.2019г.
Обявление АГ-04-3543(1) от 19.06.2019г.

13.06.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-3049(1)/13.06.2019 г.