Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
17.07.2019
ГРАФИК ОБРАБОТКИ Антикомарна наземна обработка на населени места на територията на община Долна Митрополия

17.07.2019
Национален приз за ОУ “Христо Ботев“ с. Божурица, общ. Долна Митрополия и участие в Международния детски екологичен форум „Зелена планета – 2019“

15.07.2019
В СУ „Васил Априлов”гр. Долна Митрополия стартираха Дейности 9 и 10 – Обучения по ключови компетентности, за първите две групи от избраните кандидати от списъците с икономически неактивините лица

08.07.2019
Публичен търг с тайно наддаване с предмет: продажба на движими вещи –общинска собственост

03.06.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 73359.177.17, с площ 3117.00 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване „Нива“, местност „Срен дол“ по КК и КР на гр.Тръстеник, област Плевен

03.06.2019
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна нежилищна сграда – квартален клуб със застроена площ 95.00 кв.м

15.07.2019
Обявление № АГ-04-4491-1 от 11.07.2019г.

15.07.2019
Обявление № АГ-04-4492-1 от 11.07.2019г.

15.07.2019
Обявление № СТСУЕ-02-13-4611(1)/11.07.2019 г.